Odkażanie gleby w szklarniach i tunelach foliowych

Odkażanie chemiczne

Problematyką odkażania gleby w szklarniach i tunelach foliowych zajmujemy się od 1990 r. Corocznie obsługujemy kilkuset producentów. Obecnie używamy do tego celu preparatów z grupy fumigantów metyloizotiocyjanianowych (MITC), tj. Nemasolu 510 SL (metam sodowy) oraz Basamidu 98 GR (dazomet). Środki te należy stosować 3-5 tygodni przed siewem lub sadzeniem. Wykonane przez nas usługi zmniejszają do minimum ryzyko niepowodzeń w produkcji, związanych ze zjawiskiem zmęczenia gleby.

Nemasol oraz Basamid efektywnie zwalczają:

 • nicienie – wolnożyjące, tworzące cysty oraz guzaki korzeniowe
 • owady glebowe – drutowce, pędraki itp.
 • chwasty – kiełkujące nasiona większości chwastów jedno- i dwuliściennych
 • grzyby glebowe powodujące:
  • zgorzele siewek (Pythium spp, Phytophthora spp, Rhizoctonia solani, Thielaviopsis basicola);
  • gnicie korzeni i podstawy łodyg (Pythium spp, Stromatinia spp, Pyrenochaeta lycopersici, Sclerotinia sclerotiorum, Didymela lycopersici i inne);
  • uwiądy (Fusarium spp, Verticillium spp);

Nasz sprzęt umożliwia pełne wykorzystanie zalet stosowanych preparatów. Jest to możliwe dzięki równomiernemu rozprowadzeniu środka ochrony roślin na całej powierzchni, jego bardzo dokładnym wymieszaniu z glebą w odkażanej warstwie oraz wyrównaniu i zasklepieniu wierzchniej warstwy gleby wałem aktywnym. Skuteczność zabiegu może być zwiększona poprzez przykrycie gleby gazoszczelną folią. Nasze specjalistyczne maszyny dostosowane są do pracy zarówno na małych jak i dużych powierzchni w szklarniach i tunelach foliowych.

Odkażanie termiczne

Dysponujemy urządzeniami do odkażania gleby za pomocą pary wodnej. Nasze wytwornice pary umożliwiają odkażanie gleby i innych podłoży uprawowych suchą parą o temperaturze około 200°C. Jest to wysoce skuteczna alternatywa dla producentów, którzy w przeszłości stosowali bromek metylu. Ogrzewając glebę suchą parą do temperatury 70 -75°C przez okres co najmniej 30 min. niszczymy czynniki ograniczające wzrost roślin uprawnych (bakterie, grzyby, nicienie, owady i nasiona chwastów). Wirusy glebowe niszczymy przy temperaturach rzędu 85-100°C.

Czynnikami decydującymi o skuteczności parowania są:

 • stan fizjologiczny patogenów glebowych,
 • właściwa uprawa gleby – dobre spulchnienie gleby na odpowiednią głębokość warunkuje właściwe przenikanie pary będącej nośnikiem energii cieplnej w odkażanej warstwie,
 • umiarkowana wilgotność gleby (rzędu 50%) warunkuje optymalne wykorzystanie energii i przenikanie cieplne w glebie. Wysoka wilgotność jest przyczyną powstawania błota w wyniku kondensacji pary oraz straty energii zużywanej do podgrzewania wody w glebie i powstałej w wyniku kondensacji pary. Gleba przesuszona jest złym przewodnikiem ciepła, a ponadto stan fizjologiczny patogenów glebowych w warunkach suchej gleby pogarsza skuteczność.

Skuteczność parowania gleby uzależnione jest od współpracy ogrodnika i ekipy odkażającej;

Zmiany zachodzące w parowanej glebie:

 • wzrost wilgotności odkażanego podłoża w wyniku kondensacji pary wodnej (okresowy wpływ na strukturę gleby).
 • wzrost do poziomów toksycznych manganu, azotynów i związków amonowych. Szczególnie wrażliwe w tym przypadku są: sałata, róże, goździki, ogórki oraz melony
 • zmiany w składzie mikroflory, która jednak szybko zasiedla środowisko ustalając korzystne relacje z punktu widzenia warunków wzrostu roślin.

Zmiany zachodzące w glebie w wyniku parowania nakładają obowiązek odpowiedniego planowania nasadzeń po zabiegu termicznej dezynfekcji gleby.

Terminy nasadzeń to:

 • bezpośrednio po ostygnięciu podłoża do 3 dni po zabiegu
 • miesiąc po zabiegu gdy ustąpią niekorzystne dla roślin zmiany fizyczno-chemiczne w podłożu.