Środki ochrony roślin

Nemasol 510 SL

Zezw. MRiRW Nr  R – 148/2015 z dnia 23.09.2015 r. ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R – 293/2021d z dnia 07.06.2021 r.
Producent: Taminco BVBA – Belgia
Importer /Dystrybutor: PUPH Solfum Sp. z o.o. ul. Ziemiańska 21, 95-070 Rąbień AB
tel. (42) 712 51 00, fax. 712 52 38, e-mail: solfum@solfum.com.pl

Preparat zawiera 510 g substancji biologicznie czynnej (metamu sodowego – pochodnej kwasu karbaminiowego) w 1 l środka.

Zastosowanie
Środek przeznaczony jest do stosowania przez użytkowników profesjonalnych, do kompleksowego odkażania gleby w odkrytym terenie i pod osłonami w celu zwalczania chorób grzybowych, nicieni, owadów glebowych i chwastów.

Technika stosowania

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem należy przeczytać informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Najlepsze efekty uzyskuje się po zastosowaniu do tego celu ciągnikowego inżektora rotacyjnego wtryskującego preparat do gleby na określoną głębokość. Technika zastępcza to aplikacja środka poprzez system nawadniania kropelkowego.

Po zastosowaniu środka gleba powinna być przykryta folią gazoszczelną lub w przypadku upraw z systemem nawadniania kropelkowego, osłoną z tworzywa sztucznego przez minimum trzy tygodnie.

 • na głębokość około 20 cm w celu zwalczania grzybów glebowych powodujących zgorzele różnych roślin np. Phytophtora spp., Phoma spp., Phytium spp., Rhisoctonia spp., Sclerotinia spp., nasion chwastów, nicieni i innch szkodników glebowych
 • na głębokość około 30 cm do zwalczania chorób korzeni np. Verticillium spp., Fusarium spp., nicieni, chwastów wieloletnich, drutowców i pędraków.

Zalecana dawka : 300 l / ha, przed zabiegiem i w trakcie działania preparatu (7 – 14 dni) wilgotność gleby powinna wynosić co najmniej 50 – 70% pojemności wodnej, a temperatura nie powinna być niższa niż 6°C. W celu wyeliminowania ulatniania się gazu oraz utrzymania wilgotności gleby należy powierzchnię przywałować używając aktywnego wału gładkiego i odkażaną powierzchnię przykryć folią gazoszczelną.

Po upływie wymaganego czasu ekspozycji należy przeprowadzić wietrzenie gleby, którego czas uzależniony jest od temperatury gleby i wrażliwości roślin na pozostałości preparatu.


Czas ten wynosi :

 • przy temperaturze ponad 20°C  1.5 – 2 tygodnie
 • 15 – 20°C  2 – 3 tygodnie
 • 10 – 15°C  3 – 5 tygodnie

Przewietrzanie gleby polega na spulchnieniu gleby do głębokości na jaką wprowadzono preparat. Kilkakrotne spulchnianie ziemi skraca okres fitoprewencji. Przed nasadzeniem należy przeprowadzić test rzeżuchowy.

Uwaga !

Należy zapoznać się z zagrożeniami i postępować zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi w etykiecie.

 • nie stosować środka w obecności roślin uprawnych.
 • zachować odległość powyżej 50 cm od korzeni roślin uprawnych i drzew.
 • zadbać o odpowiednią wilgotność gleby tj. 50-70% pojemności wodnej.
 • temperatura gleby w trakcie zabiegu odkażania winna wynosić co najmniej 6°C.
 • odkażaną powierzchnię przykryć folią lub zasklepić jej powierzchnię poprzez wałowanie aby zapobiec stratom wilgoci i ulatnianiu się gazów.
 • nie stosować bezpośrednio przed jak też po zabiegu obornika, torfu, a także wapna palonego, nawozów azotowych zawierających azot w formie azotanowej.
 • nie stosować preparatu do odkażania torfu niskiego i wysokiego, substratu korowego oraz węgla brunatnego.
 • nie dopuścić do przedostania się preparatu do cieków wodnych.
 • w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz podczas wykonywania zabiegu stosować rękawice i odzież ochronną.
 • stosować ochronę dróg oddechowych (maskę z filtrem A1P2).

“ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN MOGĄ NABYWAĆ OSOBY PEŁNOLETNIE I POSIADAJĄCE AKTUALNE KWALIFIKACJE WYMAGANE OD OSÓB NABYWAJĄCYCH ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN OKREŚLONE W ART. 28 USTAWY O ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN Z 08 MARCA 2013 R. DZ. U. Z 2013 R. POZ 455 ZE ZM. ORAZ W ART. 66 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1107/2009 Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2009 R.”